Bytový dům WING

Prodej Byty, Byty - nová výstavba Brno - město, Staré Brno

Prodej bytových jednotek a kanceláří/obchodních jednotek v novostavbě Bytového domu WING na ulici Křídlovické.

Máte o nemovitost zájem?
Irena Pavlišová

Ing. Irena Pavlišová

pavlisova@fiedlerreality.cz

+420 739 208 107

Vizualizace

O projektu

Bytový dům WING

Bytový dům WING je zasazen do stávající zástavby bytových domů na ulici Křídlovické nedaleko Mendlova náměstí. Skladba bytů v osmipodlažním bytovém domě sestává převážně z menších bytových jednotek 2+kk doplněných dvěma byty 1+kk, dvěma byty 3+kk a jedním nadstandardním mezonetovým bytem se střešní terasou. První nadzemní podlaží domu zaujímají obchodní resp. kancelářské jednotky, ostatní podlaží jsou bytová. Parkovací hala pod úrovní terénu, která je propojená s bytovými podlažími výtahem, zahrnuje pět parkovacích stání, jednu garáž a sklepy. Součástí některých bytů jsou terasy s výměrami 8m2 – 35 m2.  Krásné výhledy na dominanty Brna.

Všechny jednotky (22 bytových jednotek a 2 nebytové jednotky)  spolu se spoluvlastnickými podíly na zastavěném pozemku a společných částech domu budou prodávány do osobního vlastnictví s možností koupě parkovacích stání a sklepů v domě. Na úhradu části kupní ceny je možné čerpat hypoteční úvěr.

 

Celý text

Lokalita

Lokalita WING

Dovolujeme si Vám tímto představit výstavbu bytového domu WING, která se stala součástí nejstarší brněnské městské části. Starým Brnem je nyní nazývána oblast v blízkosti řeky Svratky, kde kolem roku 1000 byla u tehdejšího brodu založena osada, která se staletími vyvinula do současné podoby. Jedná se o část Brna s převažující zástavbou bytových domů a komerčních objektů, se současnou výbornou občanskou vybaveností. Na ulici Vídeňské můžete využít při nákupech služeb obchodního řetězce Albert, při ulici Heršpické potom nově vzniklá obchodní centra Bauhaus, Hornbach a také síť menších obchodů v M-paláci. Mendlovo náměstí s přilehlou ulicí Pekařskou nabízí velké množství malých obchůdků, jejichž sortiment je opravdu rozsáhlý. Při popisu této lokality asi nelze zapomenout na jistě známý pivovar Starobrno s přilehlou hospodou. Další známou restaurací je Sharingham se svým specifickým interiérem na ulici Vídeňské. Na ulici Polní je jedna z nejstarších brněnských nemocnic – nemocnice a porodnice U Milosrdných bratří, která prošla výraznou rekonstrukcí. Stejně tak se dá hovořit i o nemocnici u Sv. Anny na Pekařské, kterou vyhledávají nejen obyvatelé Brna, ale i širokého okolí. V blízkosti těchto zdravotnických zařízení najdete i několik lékáren  - ústavní lékárna u sv. Anny, Lékárna na Vídeňské, Lékárna na Mendlově náměstí, lékárna U Lva – Křížová.

 

Celý text

Školy

Mateřské školy: Pšeník 18, Vídeňská 39a, Kamenná 21, Horní 17, Vsetínská 20, Nádvorní

Základní školy: Bakalovo nábřeží, Mendlovo nám.4, Křídlovická 30b, Vídeňská 47

Střední školy: Gymnázium Vídeňská, Střední škola polytechnická Jílová 36g, Střední policejní škola Ministerstva vnitra

ZUŠ Františka Jílka – Vídeňská 47

Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Poříčí 9

Fakulta architektury VUT Brno, Poříčí 5

Sportovní vyžití poskytuje sportovní klub SK Morenda na ulici Vídeňské s basketbalovým klubem MS, klubem sportovní gymnastiky a kulturistikou, SK Moravská Slávie Brno  - fotbal na ulici Vojtové, SK Gity Brno  - moderní gymnastika.

A troška historie:

Letohrádek Mitrovských - ojedinělá památka ve stylu Ludvíka XVI. Na ulici Veletržní byla postavena v r. 1779 jako letní odpočinkové sídlo rodiny hrabě Antonína Mitrovského  (http://www.letohradekbrno.cz)/

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie  - významná brněnská gotická památka na Mendlově náměstí s přilehlým klášterem cisterciaček založeným v r.1323 královnou Eliško Rejčkou.

Kamenná kolonie – také neopomenutelný pojem Starého Brna - patří mezi pozoruhodné pamětihodnosti města Brna. Jedná se o unikátní osadu domků postavených ve vytěženém kamenolomu na pravém břehu Svratky v roce 1926. Původními obyvateli kolonie byli chudí dělníci z nedaleké Kohnovy cihelny, kteří stavěli domečky z vyřazených cihel a postupně tak vznikla dělnická čtvrť. V sedmdesátých letech se do osady začali stěhovat umělci, a tak znovu začala vznikat jakási novodobá komunita. Nyní je zde asi sto třicet malých domků, které okouzlují návštěvníky svojí idylickou malebností a neopakovatelnou atmosférou.

 

Celý text

Půdorysy

Your browser does not support SVG 2.NP

Ceny

Číslo bytu Podlaží Kategorie Plocha bytu m2 Terasa Cena bytu bez  DPH Cena celkem s DPH
20 7.+8.NP 3+1 124,90 34,50 7 024 793 Kč REZERVACE
NB 01 1.NP - 77,3 - 2 900 000 Kč REZERVACE
NB 02 1.NP - 176,3 - 5 800 000 Kč 7 018 000 Kč

 

Ceny parkovacích stání vč. DPH:

PS1 - rezervace

PS4 - rezervace

PSM (motorka) - 121.000 Kč

K dispozici budou sklepy, ceny a velikosti budou upřesněny

 

Standardní vybavení

Technický popis

Základy:

Základ je tvořen základovou deskou z železobetonu se zesilujícími náběhy pod svislými prvky. Suterén je řešen tzv. bílou vanou s odolností proti tlakové vodě. ŽB deska bude spočívat železobetonových vrtaných pilotách.

Svislé nosné konstrukce:

Obvodové a nosné stěny jsou monolitické železobetonové v kombinaci se zděnými stěnami z cihelného zdiva Porotherm. Obvodové zdivo je monolitické železobetonové stěny tloušťky 250-300mm a dále z betonových bednících tvarovek (část výtahové šachty). Železobetonové stěny jsou doplněny cihelným zdivem.  Část stěn je z cihelného zdiva 30 P+D, P15 na maltu M10, část z cihelného zdiva 24 P+D, P15 na maltu M10, část z akustického cihelného zdiva 25 AKU P+D, P15 na maltu M10 a 19 AKU P+D na maltu M10.

Obvodové stěny jsou opatřené kontaktním zateplovacím systémem z EPS 70F tl. 100mm (stěny do úrovně +12,000 a stěny mezi požárními pásy) a 100mm minerální vaty s kolmým vláknem (stěny nad úrovní +12,000 a požární pásy).

Svislé nenosné konstrukce:

Dělící příčky v objektu jsou sádrokartonové. Mezibytové příčky jsou opláštěné sádrokartonovými a sádrovláknitými deskami, mezibytová příčka s vloženou minerální izolací bude mít tloušťku 150mm a vzduchovou neprůzvučnost Rw= 60 dB. Příčky kolem koupelen uvnitř bytů a stěny v 1.PP a 1.NP jsou dvojitě opláštěné sádrokartonovými deskami, příčka s vloženou minerální izolací má tloušťku 150mm a vzduchovou neprůzvučnost Rw= 56 dB. Část sádrokartonových příček je jednoduše opláštěná, příčka s vloženou minerální izolací má tloušťku 100mm a vzduchovou neprůzvučnost Rw= 45 dB.

Vodorovné konstrukce:

Stropní konstrukce v objektu tvoří železobetonové monolitické desky. Tloušťka desek je v 1.PP až 7.NP 200mm, deska nad 8.NP je tloušťky 180mm.

Schodiště:

Schodiště z chodníku do prodejen a vstupního prostoru bytové části jsou tvořena železobetonovými monolitickými schodišťovými deskami tloušťky 150mm s nadbetonovanými schodišťovými stupni.

Hlavní schodiště v objektu prochází mezi 1.PP a 7.NP, je tvořeno prefabrikovanými schodišťovými rameny, jejichž součástí je mezipodesta. Prefabrikovaná ramena jsou uložena přes tlumící prvky na stropní konstrukci a nosné stěny.

Schodiště v mezonetovém bytě (mezi 7.NP a 8.NP) tvoří lehká ocelová konstrukce, která bude obložená dřevěnými stupnicemi a podstupnicemi.

Zastřešení:

Objekt je zastřešený plochými střechami. Povrch střech tvoří buď samoská hydroizolační folie (střechy nad 8.NP) nebo praný kačírek (střechy nad 1.NP, 3.NP, 7.NP) anebo betonová dlažba (střechy nad 1.NP, 3.NP, 5.NP, 7.NP.

Základní souvrství střechy je u všech stejné.  Na stropní konstrukci je proveden penetrační nátěr asfaltovou penetrační emulzí, dále nataven oxidovaný asfaltový pás s hliníkovou vložkou, asfaltový pás tvoří parozábranu. Na parozábraně je položena vrstva teplené izolace EPS 150S v tloušťce 160mm, dále spádové klíny (spád 2%) v tloušťce od 20mm. Na tepelné izolaci je položena separační geotextilie s gramáží 300g/m2.  Na separační vrstvě je provedena hydroizolační vrstva z folie z měkčeného PVC.

U části střech je hydroizolační folie konečnou povrchovou úpravou. U části střech je na hydroizolační folii položena ochranná geotextilie s gramáží 300g/m2 a na ní provedeno přitížení praným kačírkem (tloušťka vrstvy kačírku dle sání větru). Na části střech jsou provedeny pochůzné terasy z betonové dlažby. Dlažba je kladena na retifikovatelné podložky (min. výška podložky je 12mm).

U teras na jižní straně objektu je z hydroizolační folie vytvarován odvodňovací žlábek se spádem 0,5%. Na střechách jsou použity buď dva střešní vtoky nebo jeden vtok v kombinaci s bezpečnostním přepadem v atice, průřez přepadu 50x150mm.

Izolace proti vodě:

Izolace proti zemní vlhkosti je vyřešena použitím vodostavebního betonu na konstrukce 1.PP (bílá vana).

Ve skladbě střechy je hydroizolační folie z PVC-P. 

Ve skladbách podlah ve vlhkých prostorech je stěrková hydroizolace nanášená na anhydritovou desku, případně na nivelační stěrku, stěrková hydroizolace bude v těchto prostorech vytažena na stěny do výšky 200 mm.

Hydroizolace je provedena podle ČSN 73 0600 Hydroizolace staveb. Návrh protiradonových opatření je řešen v souladu s ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží.

Izolace tepelné:

Střecha plochá – tepelnou izolaci střech tvoří EPS 150S v tloušťce 160mm a na ní položené spádové klíny ze stejného materiálu se spádem 2% a min. tloušťkou 20mm.

Podlaha – podlaha vytápěné části objektu nad 1.PP má ve skladbě celkem 150mm tepelné izolace EPS 150S.

Obvodové stěny – obvodové stěny jsou opatřeny kontaktním zateplovacím systémem z EPS 70F tl. 100mm (stěny do úrovně +12,000 a stěny mezi požárními pásy) a 100mm minerální vaty s kolmým vláknem (stěny nad úrovní +12,000 a požární pásy). Z tepelné izolace jsou na jižní a západní fasádě vytvarovány výstupky v pásech. Hloubka výstupků je 30mm.

Strop závětří (místn. č. 100) a odstupňovaný strop nad rampou je opatřen KZS z EPS 70F v tloušťce 150mm.

Povrchové úpravy:

Vnitřní omítky jsou jednovrstvé vápenosádrové s hlazeným povrchem. V hygienických a mokrých prostorech jsou keramické obklady výšky 1,5 až 2m. Povrchovou úpravu sádrokartonových podhledů a příček tvoří již finální malba na SDK deskách.      

Vnější úpravy fasády - na stěny proveden KZS na bázi EPS 70F nebo minerální vaty s konečnou úpravou strukturovanou silikonovou fasádní omítkou v barevném odstínu. Sokl objektu a pruh nad okny 1.NP kamenný obklad z travertinu. Klempířské výrobky jsou z pozinkovaného poplastovaného plechu. Parapety oken jsou z taženého hliníkového plechu opatřeného práškovou barvou dle přání investora.

Podlahy:

Podlahy v 1.PP tvoří pouze podlahová stěrka nanesená na základovou desku z vodostavebního betonu.

V podlahách 1.NP je vložena teplená izolace EPS 150S v tl. 150mm, na vrstvě tepelné izolace je položena separační PE folie, na níž je proveden anhydritový potěr. Na potěru je již nášlapná vrstva a to keramická dlažba lepená tmelem C1T. V prostorech s mokrým prostředím (WC, umývárny) je pod keramickou dlažbou navržena stěrková hydroizolace.

V podlahách 2.NP je vložena kročejová izolace na bázi EPS a to Styrofloor T4 v tl. 2x20mm s prostřídanými spárami, na vrstvě kročejové izolace je položena vrstva mirelonu a dále separační PE folie. Na separační folii je proveden anhydritový potěr, dále penetrace anhydritu a buď keramická dlažba do tmele C1T nebo vinylová podlaha lepená na nivelační stěrku. V prostorech s mokrým prostředím (WC, koupelny) je pod keramickou dlažbou navržena stěrková hydroizolace.

Klempířské práce:

Oplechování parapetů oken dle výrobce oken (tažený hliníkový plech). Oplechování detailů střechy – pozinkovaný poplastovaný plech.

Výplně otvorů:

Výplně otvorů jsou z plastových šesti komorových profilů se zasklením z izolačního dvojskla se součinitelem prostupu tepla U=1,2 W/m2K. Část oken (protipožární pásy) jsou navrženy z hliníkových profilů a s neprůhledným a neprůsvitným sklem. Vnitřní parapety plastové.

Vnitřní dveře jsou navrženy dřevěné obložkové s dekorem dle přání investora, případně posuvné dveře (v koupelnách).

Stavba se nenachází v oblasti se seizmickými jevy, v oblasti se nevyskytují bludné proudy, stavba se nenachází v povodňové oblasti. Pozemek je ohodnocen jako pozemek se středním radonovým indexem.

Celý text

Energetický štítek budovy: třída C

107

PENB

Ostatní

Kontaktujte našeho makléře


Irena Pavlišová

Ing. Irena Pavlišová

pavlisova@fiedlerreality.cz

+420 739 208 107

Kontaktní formulář pro zájemce