Kontaktujte nás

FIEDLER REALITY s.r.o.

mobil +420 604 215 282
e-mail info@fiedlerreality.cz

Charvatská 1385/8
Brno, 612 00

IČ 25 55 74 41
DIČ CZ 25 55 74 41

Společnost vedena u Krajského soudu v Brně (C 33120)

Jsme tu pro Vás:

pondělí 9:00-18:00
úterý 9:00-16:00
středa 9:00-18:00
čtvrtek 9:00-18:00
pátek dle domluvy

Zanechte nám zprávu

 

Kde nás najdete

mapa

Tým, který se o vás postará

Ivana Tošovská

Ing. Ivana Tošovská

+420 604 215 282

jednatelka společnosti

Autorizovaný inženýr v oboru pozemních staveb. Ve firmě působí od jejího vzniku.
Zaměřuje se zejména na přípravu a realizaci developerských projektů, rezidenční bydlení a komerční areály.

Irena Pavlišová

Ing. Irena Pavlišová

+420 739 208 107

realitní makléř

Ve firmě působí od r. 2005.
Zaměřuje se zejména na prodej a pronájem RD, bytů a developerských projektů.

Jarmila Pitlová

Jarmila Pitlová

+420 739 633 803

realitní makléř

Ve firmě působí od jejího vzniku.
Zaměřuje se zejména na prodej rodinných domů, bytů, developerských projektů a rekreačních objektů

Jiří Ponížil

Mgr. Jiří Ponížil

+420 605 275 044

realitní makléř

Ve firmě působí působí téměř od jejího vzniku.
Zaměřuje se zejména na prodej pozemků, prodej komerčních objektů, přípravu developerských projektů.

Jana Paušová

Jana Paušová

+420 733 329 176

realitní makléř

Zaměřuje se zejména na pronájem bytů, kancelářských a obchodních prostor.

 

Upozornění ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele:

Dojde-li ke sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Návrh na mimosoudní řešení sporu podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, podá na Českou obchodní inspekci. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz.

Vnitřní oznamovací systém

Povinná osoba

FIEDLER REALITY s.r.o. IČO 25557441, se sídlem Charvatská 1385/8, Královo Pole, 612 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném pod spisovou značkou C 33120 vedená u Krajského soudu v Brně

(dále jen „společnost“)

Vnitřní oznamovací systém společnosti (dále jen „VOZS“) je zřízen za účelem oznamování možných protiprávních jednání dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů“) a zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „AML zákon“).

VOZS je určen zaměstnancům společnosti a ostatním fyzickým osobám, které se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděli o protiprávním jednání, které:

má znaky trestného činu,
má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
porušuje zákon o ochraně oznamovatelů nebo porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti vymezené v § 2 odst. 1, písm. d) zákon o ochraně oznamovatelů.

Hlavním cílem ochrany oznamovatelů je umožnit odhalovat protiprávní jednání odehrávající se na pracovišti nebo při výkonu pracovní (či jiné obdobné) činnosti. Oznámení může podat fyzická osoba, která vykonává či vykonávala práci nebo jinou obdobnou činnost dle zákona o ochraně oznamovatelů, v jejíž souvislosti oznámení podává. Fyzická osoba, která je zaměstnancem společnosti nebo která je pro společnost činná jinak než v základním pracovněprávním vztahu, může podat oznámení i anonymně.

Společnost vylučuje z podání oznámení osoby, které pro společnost nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost dle ust. § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákon o ochraně oznamovatelů s výjimkou osob, které jsou oprávněny podat oznámení podle AML zákona.

Příslušná osoba pověřená k přijímání a prošetření oznámení:
Jméno, příjmení: Ing. Ivana Tošovská
e-mail: vozs@fiedlerreality.cz
telefon:604215282

Oznámení je možné podat prostřednictvím VOZS:
a) písemně e-mailem na e-mailovou adresu vozs@fiedlerreality.cz zřízenou výhradně k přijímání oznámení dle zákona o ochraně oznamovatelů. Doporučujeme oznámení označit stupněm důvěrnosti „přísně důvěrné“

b) písemně poštou na adresu Charvatská 1385/8, 612 00 Brno. Na obálku prosím uveďte text: „Pouze k rukám Příslušné osoby“

c) ústně – telefonicky na tel. čísle 604215282 v běžné pracovní době (tj. od pondělí do pátku od 9.00 do 16.00 hod)

d) osobně po předchozí písemné nebo telefonické domluvě s příslušnou osobou

Po obdržení oznámení bude oznamovatel vyrozuměn o přijetí oznámení ve lhůtě 7 dní od jeho podání. O výsledcích prošetření a posouzení oznámení bude vyrozuměn do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. V případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát. O prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení příslušná osoba oznamovatele písemně vyrozumí před jejím uplynutím.

Externí oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti: Oznámení je možno podat též prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti ČR, a to osobně, telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím zabezpečeného elektronického formuláře dostupného na níže uvedeném odkazu:
https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/