Novostavby RD 4+kk v Rajhradě

Prodej Rodinné domy, RD 4+1 Brno - venkov, Rajhrad

Dokončené rodinné domy 4+kk s garážemi a zahradami v Rajhradě

Máte o nemovitost zájem?

Vizualizace

O projektu

Prodej výstavby rodinných domů před dokončením v Rajhradě, 6 km od hranice Brna s výbornou dostupností po rychlostní silnici i veřejnou dopravou.

Projekt nabízí řadové a koncové domy 4+kk o podlahové ploše 130 m2 na pozemcích o ploše od 283 m2 do 539 m2. Domy jsou dvoupodlažní nepodsklepené s plochou střechou. Do 1.NP je umístěna garáž, obytný prostor s kuchyňským koutem a koupelna, ve 2.NP jsou tři pokoje, koupelna, šatna a technická místnost.

Termín dokončení výstavby je stanoven na červen 2019.

Celý text

Lokalita

Rajhrad je město ležící na pravém břehu řeky Svratky, asi 12 km jižně od centra Brna.

Ve městě je nákupní centrum Tesco, pošta, mateřská a základní škola, základní umělecká škola, střední zahradnická škola a odborné učiliště, sportovní hřiště, zdravotnické zařízení, lékárna, knihovna a celá škála drobných obchodů a provozoven.

Je zde Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa.

V Rajhradu funguje občanské sdružení Kalamajka, TJ Sokol, dále šermíři, vodáci, Orel, fotbalisté nebo také záchranná stanice pro dravé ptáky. Spoluobčanům dává práci spousta živnostníků a drobných podnikatelů.

Celoročně je ve městě pořádána řada kulturních i sportovních akcí.

V Rajhradě se křižuje Brněnská vinařská cyklostezka s dálkovou cyklotrasou Jihlava - Český Těšín.

Kolem východního okraje města byl vybudován Vojkovický náhon plněný vodou z řeky Svratky. Od severovýchodního okraje města se rozprostírá les Rajhradské bažantnice.

Dostupnost obce  je zajišťována nejen autobusy, ale především železnicí. Z Rajhradu, kde byla smontována, vyjela první parní lokomotiva Moravia v Česku do Brna už v roce 1838. Celé spojení s Vídní bylo dokončeno v r. 1839. Rychlostní komunikace zajišťuje rychlé spojení s Brnem, dálnicí D1 i Rakouskem také pro individuální dopravu.

Ubytování poskytuje penzion Ajka. Ve městě je několik restaurací jako U kašny, Klášterní taverna, Na Simálce, bistro Teressa, cukrárna Café Benedictine a neodlučitelnou součástí jsou Rajhradské klášterní vinné sklepy a vinárna.

 

PAMÁTKY A ZAJÍMAVOSTI

Rajhrad je známý díky zdejšímu baroknímu Benediktinskému klášteru, jehož dnešní podoba je z 18. století. Po internaci benediktinů v roce 1950 byla tato památka státem tak nezodpovědně zanedbávána, že nyní musí být na rekonstrukci vynakládány značné prostředky. Dosud nejnákladnějšími opravami byly práce na statickém zajišťování základů a horní stavby objektu.

Klášter je nemovitou kulturní památkou zapsanou v úsnkp pod r. č. 0918. V tomto objektu se nachází další kulturní památka - mobiliář knihovny a knihovní fond, který představuje 64.000 historických svazků.

Většina tohoto knihovního fondu byla do poloviny roku 2004 uložena v západním křídle kvadratury kláštera. Knihy byly umístěny v nevyhovujícím provizorním prostředí, ve staticky narušené části, která již měla být vyklizena. V současné době je již obnova knihovny dokončena a knihy jsou vráceny zpět na svá místa. V západní části je dnes již provedeno statické zajištění budovy.

V části východního křídla je trvale funkční sakristie a od října 1998 je využívána obnovená kapitulní síň s přilehlou výstavní místností. Ve druhém podlaží je stavebně opravena oratoř. Zde byl do roku 2000 uložen mobiliář klášterní knihovny. Nyní je celé toto křídlo stavebně zrekonstruované. Jeho větší část slouží pro Památník písemnictví na Moravě, stejně jako celé obnovené jižní křídlo kvadratury.

V severním křídle je obnoveno a plně funkční přízemí, ve kterém je farní centrum a další výstavní místnost.

Ostatní  prostory bývalého konventu i prelatura, která je částečně využívána k uskladnění zbylého mobiliáře kláštera, čekají na rekonstrukci.

Opatský chrám sv. Petra a Pavla je trvale využíván k bohoslužbám. Přilehlá fara je současně sídlem řádu. Hospodářské objekty kláštera jsou k různým účelům využívány jen z části. Zbytek těchto budov nebylo možné z důvodu havarijního stavu používat. I ty se dnes opravují.

Památník písemnictví na Moravě byl v prostorách benediktinského kláštera v Rajhradě pro veřejnost otevřen 1. července 2005. Návštěvníkům Památník nabízí stálou expozici zahrnující nejvýznačnější osobnosti literatury na Moravě od 9. do 20. století, temporární výstavy a prohlídku interiéru restaurované historické benediktinské knihovny s osmnácti tisíci knihami. (Celkem čítá fond knihovny na 65 000 svazků.) Odborné badatelské veřejnosti je od poloviny roku 2006 zpřístupněna historická knihovna, Knihovna Benediktinského opatství Rajhrad, a Knihovna Muzea Brněnska, které spravuje Památník písemnictví na Moravě.

Farní kostel Povýšení sv. Kříže pochází z r. 1330. Byla to tehdy svou velikostí spíš kaple, kterou povolil postavit olomoucký biskup Jindřich Berka z Dubé a Lípy. Ten také dal břevnovskému opatovi Bavorovi právo v tomto kostele ustanovovat duchovní správce.

Farní kostel Povýšení sv. Kříže byl zbudován zejména z důvodu častých záplav, při kterých se tehdy neregulovaná řeka Svratka a její četná ramena při jarních oblevách a větších deštích často vylévala z břehů. Farníci z Rajhradu, Čeladic, Popovic, Holasic, Syrovic a Sobotovic tak nemohli na bohoslužby. Do té doby byl farní kostel jen v Benediktinském klášteře.

O historii Rajhradu více zde.

Celý text

RD Rajhrad

RD Rajhrad

Ceny

Označení Dispozice Užitná plocha Plocha pozemku Zastavěná plocha Garáž pro Cena s DPH Detail
Rodinný dům RD 26 4+kk 130,00 m2 283,00 m2 90,00 m2 1 auto Rezervace PDF
Rodinný dům RD 27 4+kk 130,00 m2 513,00 m2 90,00 m2 1 auto 7 200 000 Kč i PDF
Rodinný dům RD 28 4+kk 130,00 m2 539,00 m2 90,00 m2 1 auto Rezervace PDF
Rodinný dům RD 29 4+kk 130,00 m2 304,00 m2 90,00 m2 1 auto 6 800 000 Kč i PDF
Rodinný dům RD 34 4+kk 130,00 m2 550,00 m2 90,00 m2 1 auto 7 400 000 Kč i PDF

Kupní cenu a provizi lze hradit:

  • pouze z vlastních finančních prostředků;
  • v kombinaci vlastních finančních prostředků a hypotéčního úvěru, přičemž předmět koupě může být použit jako zástava.

 

Kupní cena a provize bude hrazena:

  • do dvou pracovních dnů ode dne podpisu Rezervační smlouvy a Smlouvy o advokátní úschově finančních prostředků uhradí zájemce blokační zálohu ve výši 250tis.Kč na účet advokátky JUDr. Ziny Mášové ( bude započtena na kupní cenu) a provizi včetně DPH na účet RK;
  • do třiceti dnů ode dne podpisu Rezervační smlouvy podpis Smlouvy o smlouvě budoucí kupní a Smlouvy o advokátní úschově;
  • do šedesáti pracovních dnů ode dne podpisu Rezervační smlouvy úhrada celé kupní ceny do advokátní úschovy;
  • předpokládaný podpis Kupní smlouvy 08/2019
  • výplata kupní ceny na účet prodávajícího po provedení vkladu Kupní smlouvy do katastru nemovitostí.

 

Výše uvedené podmínky mohou být na základě rozhodnutí prodávajícího v konkrétním případě upraveny.

Technický popis

ZAKLÁDÁNÍ

Objekt je založen plošným způsobem na základových pasech a patkách.

SVISLÉ KONSTRUKCE

Každý z objektů je řešen jako zděná stěnová konstrukce nosného systému, kde nosné stěny jsou provedeny z keramických bloků POROTHERM 30 P+D, tl. 300 mm, ρ = 870 kg/m3, rozměr 247 x 300 x 238 mm, na maltu vápenocementovou, M5 s kontaktním zateplovacím systémem – nenasákavý izolant (extrudovaný polystyren) EPS 100F v celkové tl. 100mm v kombinaci s provětrávaným polystyrenem tl. 100mm a s izolantem minerální vatou tl. 100mm s předpokládaným součinitelem tepelné vodivosti λ=0,036 W/mK.

Vnitřní nosné příčky jsou vyzděny z keramických bloků POROTHERM 300 mm, nenosné příčky jsou vyzděny z keramických tvarovek POROTHERM 125 mm.
Obvodové stěny mezi RD jsou vždy oddělené zdvojené s akustickou odolností a vloženou izolací.

VODOROVNÉ KONSTRUKCE

Stropy jsou navrženy z POT nosníků a vložek MIAKO. Zálivkový beton C20/25. Schodiště z 1.NP do podkroví je navrženo železobetonové.

V úrovni stropu nad 1.NP a pod vaznicí bude železobetonový věnec na tl. zdiva 300 mm včetně věncovky, beton třídy C20/25, betonářská ocel 10 505 (R), pruty + třmínky.

Pohledově jsou stropy ošetřeny sádrovou omítkou, či SDK podhledem.

SCHODIŠTĚ

Železobetonové monolitické schodiště. Stupně a schodnice jsou z ocelové pásoviny, která je u stupňů následně obložena vinylovou/ laminátovou podlahou – typ vinyl - BASIC SUNNY PINE/typ laminát - EDITION VINTO HONEY MOON, madlo na straně stěny, zábradlí schodiště a chodby v patře je z nerezu a v 1. nadzemním podlaží je tvořenou skleněnou deskou.

STŘECHY

Střecha sedlová, sklon střechy je 15° a střecha plochá.

Pozednice a vaznice budou kotveny do železobetonového monolitického věnce pomocí chemických kotev a závitových tyčí.

Povrch střechy je tvořen hydroizolační folii Sikaplan G03, tl. 1,5mm, kterou dodala firma EUROIZOL JIRÁSEK, s.r.o.


IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI
Izolace proti zemní vlhkosti Glastek 40 Special Mineral z modifikovaných asfaltových pásů SBS vyztužených vložkou z kvalitní polyesterové rohože, celoplošně natavený, asfaltový penetrační nátěr (alternativou je Elastek 40 Special Mineral)

Asfaltový pás vytažen po vnějším líci obvodové stěny do výšky 300 mm nad upravený terén

Jedná se o nepodsklepený jednopodlažní objekt s pobytovými prostory na terénu. Dle posuzovaných hodnot pronikání radonu stačí pro daná kritéria 1 asfaltový pás s protiradonovou ochranou doplněný o pasivní odvětrání podloží nad střechu objektu

Izolace celistvá s plynotěsně provedenými prostupy.

Podzemní část konstrukce základů s XPS ošetřit drenážní folií s netkanou textilií.

IZOLACE TEPELNÉ
Zateplení fasády kontaktním zateplovacím systémem z minerální vaty tloušťky 100mm. Doplněný zateplením soklu z polystyrenu extrudovaného XPS v tl.100mm.
Zateplení střechy izolační polystyrén samozhášivý EPS 100 v tloušťce 300mm a další vrstvou spádovými klíny  EPS 150S.

ÚPRAVA POVRCHŮ

Vnější povrchy – omítky
Základním materiálem fasády omítka BAUMIT 0886, 0889, 0883, 0519

Vnitřní povrchy – omítky
Štukové omítky stěn a stropů

Vnitřní povrchy – SDK

V místnostech 2.01, 2.04, 2.05, 2.06 v 1. prvním nadzemním podlaží podhled z SDK GKBI desek.

Vnitřní povrchy – dlažba, obklady
Vnitřní dlažby v koupelnách, na WC, v garáži, a na chodbě.

Venkovní povrchy – betonové tvárnice
Venkovní zpevněné plochy vjezdu a vstupu jsou provedeny z betonových tvárnic – zámková dlažba.

Venkovní povrchy – terasa
Venkovní terasa navazující na obytný prostor je provedena z okrasných bílých betonových tvárnic 30x30.

Venkovní povrchy – okapový chodník
Venkovní okapový chodník podél domu z bílého kameniva frakce 40/16 olemovaný zahradním obrubníkem šířky 50 mm tvoří přechod mezi fasádou RD a vlastní zahradou.

Malby stěn, stropů a podhledů
Součástí omítek je bílá malba Primalex.

Podlahové krytiny

V obytných místnostech je typ vinyl - BASIC SUNNY PINE/typ laminát - EDITION VINTO HONEY MOON

V hygienických místnostech dlažba typu TERRA ŠEDÁ 45x45

V garáži dlažba PROBAU TECHN. DL. H200 M R10 30x30

Obklady a dlažby

Obklady velkoformátové typu TERRA ŠEDÁ 25x75 do výšky cca 2m – obložek dveří.

Dlažba typu TERRA ŠEDÁ 45x45

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

Vana  - akrylová vana BRASILIA 170x75 CAMARGUE

Sprchový kout – PENZA kostky 90 cm, mramorová sprchová vanička 90x90x3 čtvrtkruh

Umyvadlo v koupelně v přízemí – umývátko 36 NOVAPRO

Umyvadlo v koupelně v 1. nadzemním podlaží – LIFE umyvadlo 130 cm se dvěma otvory pro baterii + LIFE skříňka pod umyvadlo 120cm s dvěma zásuvkami bílé barvy.

WC mísa  - NOVAPRO RIMFRE 33123 + sedátko 30115 KOLO

Bidet – NOVAPRO závěsný pravoúhlý

Baterie – umyvadlová, vanová baterie SHARP

Příprava pro napojení pračky

VÝPLNĚ OTVORŮ

Okna a balkónové dveře jsou plastové v tmavě šedé barvě vnější část, vnitřní bílá otevíravé-sklopné v kombinaci s pevným zasklením. Vnitřní parapety plastové bílé. Vnější parapety v barvě oken.

Vstupní domovní dveře plastové.

Dveře vnitřní do obložkové zárubně, kombinace plných a prosklených dveří, kování klika nerez, rozetové kování hranaté.

Sekční garážová vrata LOMAX, elektrické provedení, el. stropní pohon včetně dvoukanálového dálkového ovládání. Zateplené 40 mm polyuretanová pěna. Celoobvodové těsnění součástí kování vrat. Barevné provedení: tmavě šedé. Motor a vodící lišty jsou umístěny pod stropem.

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY
Klempířské výrobky pozinkovaný a poplastovaný plech.

HROMOSVOD
Uzemnění hromosvodu a silových zařízení je pro skupiny RD společné. Na střeše jsou instalovány jímací tyče pro ochranu celé skupiny objektů a tyto propojeny skrytě do zemnícího pásku v základech. Všechny větší kovové předměty umístěné na střeše (dešťové svody, atika, apod.) jsou vodivě propojeny s jímací soustavou. Domovní rozvodnice ELE každého RD je uzemněna FeZn vodičem na zemnící pásku v základech.

NAPOJENÍ NA INTERNET, TELEFON, TV a SAT
Do obytného prostoru a všech pokojů, jsou instalovány zásuvky, které jsou připraveny pro TV a Internet.  Dále je provedena příprava trubkováním na střechu pro možnost umístění antény. 

ELEKTRO A SLABOPROUD

Slaboproudé rozvody – přívody k zásuvkám v pokojích a obytném prostoru pomocí chráničky s protaženým koaxiálním kabelem umístěny koordinovaně se zásuvkami silnoproudu a opatřeny zásuvkou v provedení ABB série Solo. Počet slaboproudých a TV zásuvek je po 1ks do obytné místnosti.

Rozvody elektro v Cu.

DOMOVNÍ VRÁTNÝ – VIDEO - TELEFON
Provedena příprava pro domovní telefon.

VZDUCHOTECHNIKA
Větrání koupelen a WC - nucené podtlakové dle ČSN EN výfuky svislými vzduchovody nad střechu pouze pro větrání koupelen a WC bez oken, v každém hygienickém zařízení samostatný ventilátor se zpětnou klapkou a doběhem – spouštění ruční nebo se světly.

VYTÁPĚNÍ
Vytápění domu je plynové s vlastním zdrojem tepla - kondenzačním kotlem. V obytných prostorách přízemí je provedeno podlahové vytápění. Ložnice jsou vytápěny deskovými radiátory PLANAR STYLE v hladkém provedení s vodorovnými zarážky. V koupelně je instalován otopný žebřík KQ 600x1680 s přídavnou elektro topnou tyčí. Garáž je vytápěna deskovým radiátorem Korado.

Kotel CLAS B PREMIUM EVO je plynový závěsný kondenzační kotel, který slouží k vytápění a ohřevu teplé vody, buď ve vestavěném 40l nerezovém zásobníku (jde o dvojitý zásobník 2x20 l) nebo průtokovým ohřevem při zapnutí funkce KOMFORT. Díky této kombinaci je kotel CLAS B PREMIUM EVO schopen v případě potřeby dodávat opravdu velké množství teplé vody (až 27,6 l/min). Snadno se ovládá pomocí podsvíceného multifunkčního LCD displeje. Díky kondenzační technologii, modulačnímu čerpadlu a funkci AUTO, která brání kolísání teploty ve vytápěných místnostech, je provoz kotle energeticky úsporný. Kotel CLAS B PREMIUM EVO umožňuje také přesné nastavení výkonu podle vašich požadavků na dodávky tepla (modulační rozsah 1:5). Vzhledem ke zvětšené expanzní nádobě je kotel vhodný také pro vytápění větších ploch.

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
V prostoru vjezdu na pozemek je místo pro umístění odpadové nádoby.

MĚŘIDLA

RD má instalován plynoměr a vodoměr. Instalaci elektroměru zajišťuje nový vlastník, a to včetně připojovacího poplatku.

OPLOCENÍ

Bez oplocení – klient si jej zajišťuje sám.

Investor si vyhrazuje právo na změnu materiálů či technického provedení za předpokladu, že se nesníží kvalita nebo technické provedení díla.

 

Celý text

Energetický štítek budovy: třída B

Harmonogram

06/2019 - předpokládaný termín dokončení výstavby a vydání kolaudačního souhlasu

08/2019 - předpokládaný termín podpisu Kupní smlouvy

 

Celý text

Financování hypotékou - hypotéční kalkulačka

nahrávám...

Ostatní

Na nemovitostech nevázne developerské zástavní právo ani jiné zápisy podobné povahy, na některých pozemcích váznou běžná věcná břemena v souvislosti s inženýrskými sítěmi.

Pozemky jsou odděleny geometrickým plánem a evidovány příslušným katastrálním úřadem.

Příjezdová komunikace byla vybudována prodávajícím (stejně jako inženýrské sítě) a byla předána do vlastnictví Města Rajhrad.

 

Kontaktujte našeho makléře


Ivana Tošovská

Ing. Ivana Tošovská

tosovska@fiedlerreality.cz

+420 604 215 282

Kontaktní formulář pro zájemce